eBOOK 1

 

K(C)AM(M)ERMAN(N)(S) -"slechtbok"- INFO

 

Auteur: Han Kamermans                              262 p., 140 afb., in PDF-formaat                                      2006/2008

 

Terug naar Home

 

Dit in 2006 resp. 2008 tot stand gekomen boek (nu in het geheel 262 A4-pagina's en 140 afbeeldingen resp. kaartjes overwegend in kleur) met de interessante en alle naamcombinaties omvattende K/C-modustitel K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-"slechtbok"-INFO ("slechtbok"= Oud-Hamburgs voor "familieboek" ) staat los van andere K/C-internet-stamboom-projecten en is als geheel op zichzelf staand  "family"-initiatief" niet alleen zorgvuldig gerechercheerd maar ook met uiterste nauwkeurigheid "op papier" gezet - deze "passie er achter" is inderdaad een van de opvallendste kenmerken van het boek. De K/C-genealogie in dit boek als zodanig begint vanwege de vele (stamvaderlijke) onzekerheden echter pas bij Arien Arienssen Camerman (1650-1703) als zoon van de rond 1620 geboren Arien Camerman - nog verder teruggaande (geverifieerde) gegevens ontbreken tot nu toe helaas. 

 

Camerman *                                                                                                      

*eerste geverifieerde Camerman-stamvader:  Willem Camerman de ionghe 1291 in schepen-document in Lissewege  (Vlaanderen)

Camermans

Camermann

Cammerman

Cammermans

Cammermann

Kamerman

Kamermans *  

*eerste geverifieerde NL-Kamermans-stamvader: Arien Ariens(s) en 26.09.1650 in doopakte Papendrecht (Zuid-Holland)

Kamermann 

Kammerman

Kammermans 

 

Omdat het oorspronkelijke idee een gebonden boek in eigen beheer uit te geven, om diverse redenen (o.a. zeer hoge drukkosten vanwege het grote aantal kleurenplaatjes en aanzienlijke verzendingskosten naar het buitenland) moest worden opgegeven, heeft de auteur er voor gekozen een elektronische versie van het boek (eBook) in het internet te stellen.  De leden van de zeker nieuwsgierige KCAMMERMANNS-"family" kunnen op die manier evenzo adequaat kennis nemen van dit nieuwe boek en zijn intentie : "Take me by the Hand over in the Glory K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-Land". Het boek zelf is een geheel nieuwe kijk op geschiedenis, afkomst en voorkomen van de voornoemde K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-geslachten en is met een gebruikelijk stamboomboek niet te vergelijken - in dit nieuwe "family"-boek staan veeleer het leven van onze voorouders in vroegere tijden en belangrijke historische ontwikkelingen uitdrukkelijk op de voorgrond en deze ietwat andere genealogische opzet "alse sunst hir gebruchlich ist" staat zo garant voor een uitermate spannend en interessant "embedded"-panorama der voornoemde K/C-geslachten. 

 

Graag geziene reacties op dit specifieke KCAMMERMANNS-"family"-initiatief via

e-mail aan kamermans1938(at)gmail.com ("at" door "@" vervangen)

overgenomen uit: eBOOK 1  KCAMMERMANNS – “slechtbok”-INFO                          

 

 

                                                                                                                             “To be or not to be – that’s the question”

                                                                                                         William Shakespeare (1564-1616)

                                                   V O O  R W O O R D

    Het speuren naar de afkomst, naar het verleden, naar de familiaire “roots” is in de laatste twintig jaar uitermate populair geworden. Niet alleen omdat het middels computer en internet steeds gemakkelijker is geworden, het familieverleden na te vorsen maar ook omdat er een sterke “hang naar vroeger” is ontstaan door de zakelijkheid van de huidige maatschappij en vooral ook de oudere generaties over steeds meer vrije tijd beschikken. Al deze punten zijn er de oorzaak voor, dat de innerlijke behoefte van de mens, te weten te komen, waar hij vandaan komt, in velerlei zoektochten naar de voorouders kan worden omgezet.

  Hierbij speelt verder ook een grote rol, dat de traditionele familie - en hier in het bijzonder als na te streven ideaal - absoluut niet uitgediend is. Integendeel, de bezinning op de familietradities – en daarmede op het doen en laten van de voorouders – is steeds meer op de voorgrond komen te staan. Terwijl de idealen van de jaren zestig en zeventig – toen de traditionele familie als oord van repressie en driftonderdrukking zwaar onder druk was komen te staan – langzaam aan het vervagen zijn – en de teruggegane geboortecijfers voor allerlei problemen oorzakelijk zijn geworden.

   Tenslotte voelt de huidige mens door de steeds verder voortschrijdende ontwikkeling der wetenschap zich sterker gedetermineerd door “nature”-factoren zoals genetische en biologische structuren, familiaire tradities en “hogere machten” (geloof en lotsbestemming) en steeds minder door “nurture”-constellaties zoals milieuinvloed, cultuurkring, leefomgeving en opvoeding. Ofschoon het uiteindelijk wel op een gelijkwaardige combinatie der genoemde factoren zal uitdraaien ....

   De auteur Han Kamermans brengt in het voorliggende boek verslag uit over een geheel eigen “zoektocht naar het verleden”, waarbij hij – als lid van de (Nederlandse) familie Kamermans – nauw verband legt niet alleen met de Nederlandse familie Kamerman (zonder “s” ), maar vooral met de Belgische families Camerman, Camermans , Cammerman en Cammermans als uiteindelijke voorouders der Nederlandse nakomelingen. In zo’n samenhang is ook de grote (Zwitserse) Kammermann-familie uitvoerig onderzocht worden.

   Op een vlot te lezende en vooral uitermate originele en informatieve wijze poogt Han Kamermans hierbij – zo te zeggen uit het zicht van een “genealogische leek” – interesse te wekken voor een geheel nieuw “beleven van het verleden” van de genoemde families – met in het geheel twaalf K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-naamsvarianten. En dit niet over het al dan niet nauwkeurige weergeven van stamreeksen en kwartierstaten als gebruikelijk genealogisch “geraamte” – met veelal toch eigenlijk alleen maar saaie opsommingen van feiten en (jaar)getallen – maar over het zichtbaar maken van “het vlees op het geraamte”, van “de verhalen er om heen”, van wat er alles met het verleden samenhangt resp. zou kunnen samenhangen – inclusieve daaruit getrokken geheel eigen conclusies....!

   In zoverre is het K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-“slechtbok”-INFO-boek absoluut geen familiekroniek in gebruikelijke zin geworden, maar veeleer een uitermate informatieve en interessante documentatie over de “roots” van de genoemde families met velerlei “kijkgaatjes” op vooral geschiedkundige achtergronden. En op deze toch wel andere wijze van bekijken van de ter beschikking staande informaties en wetenswaardigheden gelijktijdig een inspeling op de toenemende huiver van de geïnteresseerde mens voor de intussen ontstane, meer dan onoverzichtelijke “genealogische industrie” – waarin de “genealogische leek” maar al te gemakkelijk kan afdwalen resp. gefrustreerd kan stoppen met zijn recherches. Wat nu dus werkelijk niet de zin kan zijn van een voorgenomen “duik in het verleden”...!

   De auteur wenst U veel pleizier bij het lezen en ontdekken – ook al moet er af en toe een woordenboek bij genomen worden, want alle geciteerde teksten zijn  in de originele taal overgenomen en niet vertaald: Wat echter gelijktijdig weer duidelijk maakt, dat er een waarlijk Europese dimensie zit in de wetenswaardigheden rondom de in dit boek beschreven

K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-“story”...! 

 

Maastricht, zomer 2006                                                                                               Han Kamermans

                                               

AANVULLEND  VOORWOORD                

   Het rijkelijk geïllustreerde en gedocumenteerde “Supplement 2008”-hoofdstuk “AANVULLENDE  CAMERMAN-DOCUMENTATIE” aan het einde van dit boek stamt uit het jaar 2008 en probeert aan de hand van nieuwe Camerman-gegevens een rechtstreekse (genealogische) link te leggen tussen de Belgische en de Nederlandse Camerman-takken - met een Dirck Adriaenszoon Camerman uit ’s-Gravenzande (in een Delfland-document  met dagtekening 12 augustus 1576) als eerste (tot nu toe) geverifieerde NL-Camerman-vermelding tijdens de “Tachtigjarige Oorlog” (1568-1648) resp. uit de zestiende eeuw . Maar ook op nog vroegere Belgische en Nederlandse Camerman-verwijzingen uit de veertiende en de vijftiende eeuw  wordt in “Supplement 2008” (nogmaals) uitvoerig ingegaan en zijn hiertoe ook in de voorgaande 2006-hoofdstukken nog diverse kleinere aanvullingen en correcties  opgenomen.

Maastricht, zomer 2008                                                                                               Han Kamermans

       
 

eBook-Download: K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-„slechtbok“-INFO

       
  Terug naar boven

 

 

Terug naar Home